Heeft u een vraag of advies nodig?   0858771975 (ma-vr: 09.00 - 18.00)

Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel van Rotterdam onder nummer 65848497
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Fibety en de aan Fibety gelieerde ondernemingen die gebruik maken van deze algemene voorwaarden.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd word zullen alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de klant word hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

[toggles style=”minimal”][toggle color=”Default” title=”Artikel 1. Definities”]

Fibety
1.1 Aan Fibety gelieerde ondernemingen die van deze algemene voorwaarden gebruik maken.
1.2 Vestigingsadres: Hanzeweg 19, 2803 MC Gouda.
1.3 Postadres: Postbus 485, 2800 AL Gouda.
Klant
1.4 Degene waarmee Fibety een overeenkomst aangaat voor de levering van een dienst of een product, of degene die daartoe een aanvraag indient.
Collectief Gebruik
1.5 Die gevallen waarin Fibety op grond van één enkele overeenkomst aan meerdere eindgebruikers een dienst ter beschikking stelt
Overeenkomst
1.6 De overeenkomst tussen Fibety en de klant over de dienst of product.
Algemene Voorwaarden
1.7 Deze algemene voorwaarden van Fibety B.V.
Aanvullende Voorwaarden
1.8 Voorwaarden die naast deze algemene voorwaarden gelden voor een specifieke dienst of product en die deel uitmaken van de overeenkomst. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden.
Actievoorwaarden
1.9 Voorwaarden die naast deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden gelden voor een specifieke actie en die deel uitmaken van de overeenkomst. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden, eventuele aanvullende voorwaarden en de actievoorwaarden prevaleren de actievoorwaarden.
Policies
1.10 Regels gesteld of onderschreven door Fibety over het gebruik van de diensten, zoals de Fair Use Policy en Notice-and-Take-Down. Deze policies zijn te raadplegen op de website van Fibety.
Dienst
1.11 De elektronische communicatiediensten die door Fibety op grond van de overeenkomst worden geleverd en die nader zijn omschreven in de betreffende specificatie.
Specificatie
1.12 Omschrijving van een dienst of product en de bijbehorende vergoedingen, de eventuele aanvullende voorwaarden en de eventuele actievoorwaarden.

Product
1.13 De stoffelijke goederen die door Fibety op grond van de overeenkomst worden geleverd.
Betaalde Informatienummers
1.14 Nummers zoals bedoeld in de regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen.
Netwerkaansluitpunt
1.15 Fysiek punt waarop toegang tot een openbaar elektronisch communicatienetwerk wordt geboden.
Wachtwoord
1.16 Een reeks van tekens die initieel door Fibety aan de klant ter beschikking wordt gesteld, als onderdeel van een toegangscode.
Toegangscode
1.17 De door Fibety aan de klant ter beschikking gestelde unieke identificatiegegevens en eventueel een wachtwoord, benodigd voor het activeren of voor het gebruik van de dienst.
Programmatuur
1.18 Alle door Fibety ter beschikking gestelde of geleverde software, met bijbehorende materialen en documentatie.
Randapparatuur
1.19 Apparaat, met bijbehorende materialen en documentatie, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie, dat bestemd is om al dan niet rechtstreeks op netwerkaansluitpunten aangesloten te worden.
Programma
1.20 Een elektronisch product met beeld- of geluidsinhoud, dat duidelijk afgebakend is en als zodanig herkenbaar onder een afzonderlijke titel via een omroepdienst wordt verspreid.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Artikel 2. Algemeen”]

Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.2 Een dienst of product moet worden aangevraagd of besteld volgens de door Fibety vastgestelde procedure.
2.3 Degene die namens een (rechts)persoon een aanvraag indient, moet op verzoek van Fibety zijn bevoegdheid tot vertegenwoordiging aan kunnen tonen. In het geval van een aanvraag door een rechtspersoon dient tevens op verzoek van Fibety een recent uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel te worden verstrekt.
2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment van de acceptatie van de aanvraag of van de bestelling door Fibety .
2.5 Voorafgaand aan de acceptatie wordt de aanvraag of bestelling door Fibety beoordeeld; Fibety kan hierbij een acceptatietoets (laten) uitvoeren.
2.6 Fibety kan de aanvraag of bestelling afwijzen of kan nadere voorwaarden, waaronder het verstrekken van een garantie, stellen.
2.7 Dit artikel is ook van toepassing bij verzoeken van de klant om andere diensten, naast of in plaats van de reeds afgenomen diensten, te gaan leveren.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 3. Levertijden”]

3.1 Fibety levert binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is aangegeven.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 4. Betaling en facturering”]

4.1 De klant is voor de diensten de door Fibety vastgestelde vergoedingen verschuldigd, zoals die zijn opgenomen in de specificatie of op de website van Fibety.
4.2 De klant is de volgende vergoedingen verschuldigd, afhankelijk van de dienst of product:
a. Eventueel eenmalige kosten zoals installatiekosten, verzend- en administratiekosten, activeringskosten of een waarborgsom bij het in huur of bruikleen ter beschikking stellen van randapparatuur;
b. Een periodieke vaste vergoeding voor het abonnement voor de dienst;
c. Eventueel periodiek in rekening gebrachte variabele kosten in verband met het gebruik van de dienst.
4.3 De eenmalige kosten zijn door de klant verschuldigd bij het aangaan van de overeenkomst.
4.4 De abonnementskosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf het moment dat Fibety een dienst ter beschikking stelt.
4.5 Variabele kosten die verband houden met het gebruik van de dienst en eventuele andere vergoedingen zijn achteraf verschuldigd.
4.6 Fibety kan voor sommige diensten een standaard gebruikslimiet toepassen, zoals een bellimiet. Dergelijke limieten kunnen door Fibety worden aangepast. Als Fibety daartoe aanleiding ziet, kan zij een verdere limitering toepassen voor de klant.
4.7 Vergoedingen zullen door de klant worden voldaan via automatische incasso of op factuur (voor zover deze mogelijkheid door Fibety wordt geboden). Facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, voldaan te worden, tenzij door Fibety op de factuur een andere termijn wordt aangegeven. In het geval van automatische incasso is de klant verplicht om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de betreffende rekening aanwezig is. Fibety kan gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen, wanneer er omstandigheden optreden die het naar het oordeel van Fibety onaannemelijk maken dat de klant aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, als de klant in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge kosten maakt of als de klant geen vast woonadres heeft in Nederland.
4.8 Fibety kan kosten in rekening brengen als de klant op andere wijze dan met behulp van automatische incasso betaalt.
4.9 Bij diensten met variabele kosten in verband met het gebruik van de dienst kan Fibety een tussentijdse factuur doen uitgaan, als het gebruik van de dienst leidt tot een naar het oordeel van Fibety bovengemiddeld hoog factuurbedrag.
4.10 Tenzij anders aangegeven zijn alle door Fibety gepubliceerde vergoedingen inclusief eventueel verschuldigde BTW maar exclusief andere heffingen van welke aard dan ook die van overheidswege worden opgelegd en ook exclusief eventuele bedragen die wegens het gebruik van elektronische communicatievoorzieningen of het gebruik van bepaalde diensten door de klant aan derden zijn verschuldigd.
4.11 Voor de vaststelling van de door de klant verschuldigde vergoedingen is de administratie van Fibety bepalend, tenzij de klant tegenbewijs levert.
4.12 Voor levering van zaken geldt dat betaling dient plaats te vinden voor of bij aflevering, op de door Fibety aangegeven wijze.
4.13 Indien is overeengekomen dat betaling van een zaak niet plaatsvindt voor of bij aflevering, dient betaling te gebeuren aan de hand van de factuur, binnen 10 werkdagen na de factuurdatum, op de door Fibety aangegeven wijze.
4.14 Bij overschrijding van een betalingstermijn of het mislukken van een automatische incasso kan Fibety, zonder dat er een nadere aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente aan de klant in rekening brengen. Tevens kan Fibety per aanmaning administratieve kosten in rekening brengen.
4.15 Fibety is te allen tijde gerechtigd de in de artikelen 4.1 en 4.2 bedoelde vergoedingen te wijzigen of aan te vullen. De artikelen 8.1 en 8.2 zijn hierbij van toepassing.
4.16 Als de klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting op grond van de overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden of de actievoorwaarden, is de klant verplicht om aan Fibety alle eventueel gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder de kosten van rechtsbijstand.
4.17 Als er sprake is van in rekening gebrachte rente of kosten, zal een betaling van de klant in de eerste plaats dienen om deze rente of kosten te voldoen. De hoofdsom blijft, voor zover die niet is voldaan, dan nog steeds verschuldigd.
4.18 Klachten over de hoogte van een factuur of het geïncasseerde bedrag dienen binnen 30 dagen na factuurdatum of datum van incassering schriftelijk bij Fibety te worden ingediend. Na die periode wordt de klant geacht akkoord te zijn met de in rekening gebrachte of geïncasseerde bedragen.
4.19 Een klacht over de hoogte van de gefactureerde of geïncasseerde bedragen schort de betalingsverplichting van de klant niet op. Echter, de klant die niet handelt voor bedrijfs- of beroepsdoeleinden is gerechtigd tot opschorting van de betaling van gefactureerde of geïncasseerde bedragen voor zover die betrekking hebben op het gebruik van betaalde informatienummers, mits hij bij Fibety schriftelijk binnen de daartoe gestelde termijn een klacht over de factuur of incasso heeft ingediend en voorts mits hij bij de aangewezen geschillencommissie zijn klacht aanhangig heeft gemaakt en hij Fibety daarvan schriftelijk op de hoogte stelt.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 5. Duur, opzegging en beëindiging van de Overeenkomst”]

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald wordt de Overeenkomst in eerste instantie aangegaan voor een bepaalde tijd en kan deze tegen het einde van de looptijd, zowel schriftelijk of op een andere daartoe door Fibety aangegeven wijze door de Klant, of schriftelijk door Fibety, worden opgezegd, met inachtneming van een termijn van tenminste een maand. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald wordt de overeenkomst na deze bepaalde tijd verlengd en kan deze steeds, zowel schriftelijk of op een andere daartoe door Fibety aangegeven wijze door de klant, of schriftelijk door Fibety, worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand.
5.2 Fibety behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekende brief aan de klant, als:
a. De klant een verplichting uit de overeenkomst of enige andere overeenkomst met Fibety , deze algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden of de actievoorwaarden niet nakomt en ook na een ingebrekestelling door Fibety met de nakoming van die betreffende verplichting in gebreke blijft. Een ingebrekestelling is niet vereist in die gevallen, waarin deze op grond van de wet niet als voorwaarde voor het intreden van verzuim is gesteld;
b. De klant een verplichting uit de overeenkomst of enige andere overeenkomst met Fibety, deze algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden of de actievoorwaarden niet nakomt, die zo wezenlijk is dat in redelijkheid niet van Fibety kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt voortgezet, waaronder overtredingen van artikel 14, 17, 20, 27 of 29 van deze algemene voorwaarden;
c. Aan de klant voorlopige of definitieve surseance van betaling dan wel schuldsanering is verleend of een gerechtelijke aanvraag daartoe is ingediend;
d. De klant failliet is verklaard of een gerechtelijke aanvraag daartoe is ingediend.
5.3 Vergoedingen die reeds zijn betaald of betaald hadden moeten zijn blijven ingeval van ontbinding overeenkomstig het in artikel 5.2 bepaalde verschuldigd. Tevens is de klant aan Fibety de vergoedingen verschuldigd die gedurende de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst verschuldigd zouden zijn geworden.
5.4 Alle vorderingen van Fibety op de klant worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.
5.5 Binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst om wat voor reden dan ook dient de klant eventueel door Fibety in huur of bruikleen ter beschikking gestelde randapparatuur te retourneren op de door Fibety aangegeven wijze. Artikel 27.4 is hierbij van toepassing. Ook is de klant dan verplicht de programmatuur uit zijn computersysteem te verwijderen en dit op verzoek binnen de genoemde termijn schriftelijk aan Fibety te bevestigen.
5.6 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 6. Aansprakelijkheid”]

6.1 Fibety is tegenover de klant aansprakelijk voor schade als gevolg van een aan Fibety toe te rekenen tekortkoming, dit voor zover de wet dat bepaalt en de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden niet wordt beperkt of uitgesloten. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Fibety blijven buiten toepassing als en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Fibety.
6.2 Bij een overeenkomst voor levering van een dienst is Fibety slechts aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een aan Fibety toe te rekenen tekortkoming bij de uitvoering van die overeenkomst tot een bedrag van euro 5.000,- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. Als de aansprakelijkheid van Fibety door verscheidene klanten voor dezelfde gebeurtenis of voor een aantal met elkaar samenhangende gebeurtenissen kan worden ingeroepen, geldt verder dat de totale vergoeding zich tot een bedrag van euro 500.000,- beperkt, waarbij de vergoeding pro rata per Klant wordt berekend aan de hand van de omvang van zijn vordering in het geheel van vorderingen.
6.3 Bij een overeenkomst die dient tot levering van een zaak is bij de onder lid 1 bedoelde schade de vergoeding van Fibety per gebeurtenis beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde.
6.4 In geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van Fibety in afwijking van de artikelen 6.2 en 6.3 beperkt tot een bedrag van euro 10.000,- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.
6.5 In geval van schade ten gevolge van dood of letsel is de aansprakelijkheid van Fibety in afwijking van de artikelen 6.2 en 6.3 beperkt tot een bedrag van euro 100.000,- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.
6.6 Fibety is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, waaronder mede maar niet uitsluitend wordt begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gegevensverlies of gegevensaantasting, financiële of commerciële verliezen of gederfde winst.
6.7 De klant is aansprakelijk voor schade die Fibety lijdt als gevolg van enige handelwijze in strijd met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden of actievoorwaarden.
6.8 De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van de dienst, het netwerkaansluitpunt, de randapparatuur, de programmatuur, de toegangscode, het telefoonnummer of de geleverde zaak wordt gemaakt. De klant vrijwaart Fibety tegen aanspraken van derden voortvloeiend uit dit gebruik.
6.9 Fibety is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van gegevens van de klant die de klant zelf in beheer heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Klant dient zelf te zorgen voor adequate beveiliging en back-up van die gegevens.
6.10 Eventuele aanspraken dienen binnen een jaar na het ontstaan van de aanspraak geldend gemaakt te worden, anders vervalt de aanspraak.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 7. Overmacht”]

7.1 Een tekortkoming in de levering van diensten of zaken is niet aan Fibety toe te rekenen als deze niet door de schuld van Fibety is ontstaan en ook niet op grond van de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van Fibety komt. In dat geval is er sprake van overmacht en hieronder wordt onder meer verstaan: storingen of onderbrekingen in onderdelen van de infrastructuur, overheidsmaatregelen en onvoorziene technische complicaties.
7.2 In het geval van overmacht vervallen de betreffende uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Fibety , waaronder de verplichting tot levering van diensten of producten, gedurende de duur van de overmacht. Fibety is in dat geval geen schadevergoeding aan de klant verschuldigd. Fibety zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen als er sprake is van overmacht.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 8. Wijziging van deze algemene voorwaarden, diensten en producten”]

8.1 Fibety kan deze algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden of actievoorwaarden dan wel de specificatie, het netwerkaansluitpunt, de programmatuur, de toegangscode of de benodigde randapparatuur wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk of via de website aan de klant worden bekendgemaakt en zullen worden ingevoerd op een door Fibety te bepalen moment. De klant dient dat wat als gevolg van de wijziging of aanvulling overbodig wordt bij Fibety in te leveren op de door Fibety aan te geven manier.
8.2 Als de klant een wijziging of aanvulling, die objectief gezien een verslechtering voor de klant inhoudt, niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst op deze grond telefonisch of schriftelijk opzeggen op de door Fibety aangegeven manier, tot het aangekondigde moment waarop Fibety de wijziging of aanvulling van kracht laat zijn. Fibety beëindigt de overeenkomst dan met ingang van het aangekondigde moment van wijziging of aanvulling.
8.3 De klant zal op verzoek van Fibety alle medewerking verlenen die nodig is om wijzigingen of aanvullingen van de specificatie, het netwerkaansluitpunt, de programmatuur, de toegangscode, de smartcard of de benodigde randapparatuur aan te brengen, zonder dat Fibety ter zake enige vergoeding is verschuldigd.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 9. Overdracht”]

9.1 Fibety is gerechtigd haar rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 10. Bescherming persoonlijke levenssfeer”]

10.1 De persoonsgegevens die door de klant bij het aangaan van de overeenkomst moeten worden verstrekt worden door Fibety verwerkt om de overeenkomst uit te kunnen voeren en worden verwerkt in overeenstemming met de door Fibety op de website bekendgemaakte privacyverklaring. Fibety kan de persoonsgegevens van de klant gebruiken om informatie te verstrekken over de dienst of product.
10.2 De persoonsgegevens van de klant worden onder meer verwerkt, en eventueel aan derden verstrekt, voor het (doen) uitvoeren van een acceptatietoets en daarnaast voor opname in een abonneelijst of abonnee informatiedienst als de klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.
10.3 Fibety zal de persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij verwerkt worden en tevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.
10.4 Fibety kan ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst telefoongesprekken met de klant registreren.
10.5 Fibety kan in verband met beveiligingsdoeleinden video opnamen maken in de bedrijfsruimtes en op de bedrijfsterreinen.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 11. Kennisgevingen”]

11.1 Kennisgevingen die Fibety in het kader van de overeenkomst doet kunnen zowel per e-mail als per post verzonden worden. Alle kennisgevingen die door Fibety aan de klant zijn verzonden via het door Fibety uitgegeven e-mailadres of het door de klant opgegeven postadres worden geacht de klant te hebben bereikt. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in zijn postadres en voor het tijdig ophalen van zijn e-mail.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht”]

12.1 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten waarin internet- of televisie worden geleverd kunnen, zowel door de klant die niet handelt voor bedrijfs- of beroepsdoeleinden als door Fibety, worden voorgelegd aan de geschillencommissie telecommunicatiediensten, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl) in overeenstemming met het geldende reglement.
12.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten waarin programma’s worden geleverd kunnen, zowel door de klant die niet handelt voor bedrijfs of beroepsdoeleinden als door Fibety worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl) in overeenstemming met het geldende reglement.
12.3 Een geschil wordt alleen door Fibety in behandeling genomen als de klant het geschil binnen 30 dagen na het ontstaan van zijn klacht schriftelijk aan Fibety heeft voorgelegd. Fibety zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de klant binnen deze termijn schriftelijk worden medegedeeld wanneer er uiterlijk schriftelijk inhoudelijk zal worden gereageerd.
12.4 Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie is Fibety hieraan gebonden. Als Fibety een geschil aan de geschillencommissie wil voorleggen, vraagt zij de klant schriftelijk zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Als de klant niet binnen deze termijn reageert acht Fibety zich vrij om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
12.5 Wendt de klant zich niet tot de geschillencommissie maar tot de gewone rechter, dan dient hij dit te doen binnen één jaar nadat hij het geschil op de wijze die in artikel 12.3 is bedoeld aan Fibety heeft voorgelegd.
12.6 Alle overige geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst tussen partijen ontstaan, kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.
12.7 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 13. Diensten”]

Verantwoordelijkheid Klant
13.1 De klant draagt zelf zorg voor installatie van de programmatuur en de randapparatuur die nodig is voor de realisatie van de dienst, tenzij Fibety en de klant daarover een andere afspraak hebben gemaakt.
13.2 De klant is ervoor verantwoordelijk dat hij voor de dienst, voor zover van toepassing, beschikt over geschikte randapparatuur, een geschikte elektronische communicatieverbinding en een geschikt netwerkaansluitpunt. Fibety kan voor de randapparatuur, de elektronische communicatieverbinding en het netwerkaansluitpunt en het gebruik dat ervan wordt gemaakt nadere, de klant bindende, aanwijzingen geven.
13.3 Als Fibety vaststelt dat het gebruik van de dienst of de randapparatuur van de klant de goede werking van het netwerk of de werking van een dienst verstoort, is fibety gerechtigd het netwerkaansluitpunt of de toegang tot de dienst voor de klant onmiddellijk buiten werking te (laten) stellen.
13.4 Als Fibety randapparatuur ter beschikking stelt gelden tevens de voorwaarden voor huur of bruikleen zoals die elders in deze algemene voorwaarden, in aanvullende voorwaarden of in actievoorwaarden zijn bepaald.
13.5 Fibety is niet aansprakelijk voor gebreken of tekortkomingen in de programmatuur, de randapparatuur, de gebruikte elektronische communicatieverbinding of het netwerkaansluitpunt van welke aard dan ook. Dergelijke gebreken of tekortkomingen ontheffen de klant niet van de betalingsverplichtingen die volgens artikel 4 op hem rusten, tenzij in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
13.6 De klant is verantwoordelijk voor al het gebruik dat van de dienst wordt gemaakt. De klant is verantwoordelijk voor al het gebruik dat van het aan hem ter beschikking gestelde netwerkaansluitpunt, het telefoonnummer of de randapparatuur wordt gemaakt.
13.7 De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van wijzigingen in zijn persoonlijke instellingen via de websites van Fibety.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 14. Gebruiksbeperkingen”]

14.1 Het is de klant niet toegestaan de dienst te gebruiken of te doen gebruiken in strijd met de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden of actievoorwaarden of aanwijzingen als bedoeld in artikel 13.2, dan wel in strijd met enige toepasselijke wettelijke bepaling, met rechten van Fibety of die van derden (waaronder andere klanten en andere aangeslotenen op een elektronisch communicatienetwerk in of buiten Nederland).
14.2 Meer in het bijzonder is het de klant niet toegestaan:
a. De intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden;
b. In strijd met wettelijke bepalingen gegevens op te halen, te gebruiken of te verspreiden;
c. Zonder toestemming van de betreffende derde gegevens van derden te veranderen, te wissen of onbruikbaar te maken dan wel gegevens aan gegevens van derden toe te voegen;
d. Computervirussen en dergelijke te verspreiden;
e. Het ongevraagd, al dan niet in grote hoeveelheden, verzenden van ongewenste berichten per e-mail of in nieuwsgroepen op het internet;
f. Berichten te zenden naar andere aangeslotenen op een elektronisch communicatienetwerk die ondubbelzinnig hebben verzocht daarvan verschoond te blijven.
14.3 De klant is voor het gebruik van internet verplicht de algemeen aanvaarde gedragsregels voor het gebruik van internet en eventuele andere richtlijnen die Fibety bekendmaakt, waaronder aanwijzingen op grond van artikel 13.2 en waaronder de policies, na te leven.
14.4 Fibety is gerechtigd de dienst te beëindigen, op te schorten of te blokkeren bij een vermoeden van overtreding van een strafrechtelijke bepaling of bij overtreding van het gestelde in de artikelen 14.2 of 14.3 bij het gebruikmaken van de dienst.
14.5 De klant is verplicht de dienst te gebruiken in overeenstemming met de abonnementsvorm die hij heeft gekozen binnen het daarbij aangegeven doel. De klant verplicht zich daarbij de gebruiksbeperkingen en aanwijzingen die Fibety heeft gesteld op grond van artikel 13.2 en de Policies na te leven. Als de klant de eventueel bij een abonnementsvorm behorende gebruikslimieten overschrijdt, dan wel de aanwijzingen van Fibety op grond van de Policies niet opvolgt, kan Fibety de eventuele meerkosten verbonden aan het extra gebruik in rekening brengen of de dienst (tijdelijk) blokkeren. Tevens kan Fibety de toegang tot bepaalde faciliteiten behorende bij de dienst, zoals een homepage van de klant, (tijdelijk) blokkeren, als het gebruik van deze faciliteiten tot storingen of vertragingen kan leiden.
14.6 Het is de klant niet toegestaan om gebruik te maken van diensten die niet in de overeenkomst zijn begrepen of om gebruik te maken van diensten zonder de daarvoor vastgestelde vergoeding te betalen, tenzij de klant gerechtigd is tot opschorting van de betaling op grond van artikel 4.19.
14.7 De klant is niet gerechtigd om zijn rechten of verplichtingen op grond van de overeenkomst aan anderen over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibety.
14.8 De dienst mag uitsluitend worden gebruikt op het adres zoals aangegeven door de klant bij het aangaan van de overeenkomst, tenzij op enige wijze het tegendeel blijkt, dit bij de dienst vermeld wordt of tenzij Fibety toestemming heeft gegeven voor gebruik op een ander adres, bijvoorbeeld in geval van verhuizing.
14.9 Als de klant verhuist naar een adres waar de dienst beschikbaar is wordt de overeenkomst op het nieuwe adres voortgezet, mits Fibety hiertoe toestemming heeft verleend. De klant moet zo’n verhuizing tijdig melden bij Fibety.
14.10
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het de Klant niet toegestaan de Dienst ter beschikking te stellen aan derden, anders dan op het bij Fibety bekende adres en mits binnen huiselijke kring.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 15. Beschikbaarheid Diensten”]

15.1 Fibety zal proberen onderbrekingen (als gevolg van onderhoudswerkzaamheden of anderszins), storingen of andere fouten in de dienst zoveel mogelijk te beperken, echter alleen voor zover zij daarop enige invloed kan uitoefenen. Fibety garandeert niet een ononderbroken, storingvrij of foutloos gebruik of functioneren van de dienst en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
15.2 De klant erkent dat de beschikbaarheid van de dienst onder meer afhankelijk kan zijn van programma-aanbieders, het telefoonnet, het publieke internet en de stroomvoorziening. De klant aanvaardt dat de kwaliteit van de dienst niet kan worden gegarandeerd.
15.3 De mogelijkheid van het doen van noodoproepen, zoals naar 112, met daarbij het meesturen van locatiegegevens, en de eventuele koppeling van een alarminstallatie met een meldkamer, kan niet door Fibety worden gegarandeerd. De klant dient dit te betrekken in zijn oordeel om al dan niet een ander telefonieabonnement te behouden.
15.4 Onderbrekingen, storingen of andere tekortkomingen in het functioneren van de dienst van welke aard dan ook of een vermoeden daarvan kunnen door de klant telefonisch, per e-mail of per post worden gemeld bij Fibety. Fibety is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet verplicht naar aanleiding van de hier bedoelde meldingen binnen een bepaalde periode actie te ondernemen of de gemelde storingen, onderbrekingen of fouten binnen een bepaalde periode te verhelpen.
15.5 De klant is desgevraagd verplicht om door Fibety aangewezen personen toegang te verschaffen tot het netwerkaansluitpunt, de randapparatuur, de programmatuur of de elektronische communicatieverbindingen, voor zover dit naar het oordeel van Fibety van belang is voor de uitvoering van werkzaamheden of het uitvoeren van controles.
15.6 De klant zal Fibety alle medewerking verlenen om onderbrekingen, storingen of andere tekortkomingen in de dienst, de in huur of bruikleen gegeven randapparatuur of in het netwerkaansluitpunt te verhelpen, zonder dat daarvoor aanspraak op een vergoeding bestaat.
15.7 De kosten van de storingsopheffing komen voor rekening van de klant en zullen overeenkomstig artikel 4.7 in rekening worden gebracht, als de storing naar de mening van Fibety het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de dienst door de klant, of anderszins toe te rekenen is aan klant. Dit is ook het geval als de storing wordt veroorzaakt door het gebruik van het netwerkaansluitpunt, de randapparatuur, programmatuur of verbindingen die onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 16. Opschorting of blokkering van de dienst”]

16.1 Fibety is, naast haar bevoegdheden tot beëindiging van de overeenkomst volgens het bepaalde in artikel 5, zonder dat daartoe een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren, als de klant tekort schiet in de nakoming van een verbintenis uit de overeenkomst of enige andere overeenkomst met Fibety respectievelijk deze algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden, actievoorwaarden of policies. Vergoedingen op grond van artikel 4 zijn gedurende de periode van blokkering op normale wijze verschuldigd.
16.2 Fibety zal de blokkering opheffen als de klant alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en alle met de deblokkering te maken hebbende vergoedingen heeft betaald.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 17. Toegangscodes”]

Als Fibety voor een dienst een toegangscode ter beschikking stelt geldt het volgende.
17.1 Als een wachtwoord onderdeel uitmaakt van de toegangscode, dan is de klant verplicht dat wachtwoord direct na ontvangst en daarna regelmatig te wijzigen. Een toegangscode is persoonlijk en niet overdraagbaar.
17.2 De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van de aan hem ter beschikking gestelde toegangscode wordt gemaakt. Het is de Klant niet toegestaan om zijn toegangscode aan derden ter beschikking te stellen. Als Fibety constateert dat meerdere personen gebruik maken van de toegangscode van de Klant, kan Fibety de dienst blokkeren of andere maatregelen treffen om dit onbevoegd gebruik te voorkomen.
17.3 Fibety is door de klant geautoriseerd om alle berichten, gegevens en opdrachten te verwerken of te verzenden die met behulp van de toegangscode worden aangeboden, zonder dat Fibety verplicht is om de inhoud, herkomst of echtheid van zulke berichten, data en opdrachten te onderzoeken.
17.4 De klant zal alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen om te verzekeren dat de vertrouwelijkheid van de toegangscode is gewaarborgd en dat daarvan geen onbevoegde personen kennis kunnen nemen.
17.5 Bij collectief gebruik worden door Fibety meerdere toegangscodes ter beschikking gesteld. De klant staat ervoor in dat de afzonderlijke eindgebruikers aan wie deze Toegangscodes ter beschikking worden gesteld waar van toepassing de artikelen 17.1, 17.2 en 17.4 zullen naleven.
17.6 Fibety zal een toegangscode op verzoek van de klant tegen de daarvoor geldende vergoeding blokkeren respectievelijk een vervangende toegangscode ter beschikking stellen.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 18. Domeinnaam en IP-adres”]

Als overeengekomen is dat Fibety de aanvraag van een domeinnaam of van een of meer IP-adressen voor de klant zal verzorgen geldt het volgende.
18.1 Fibety vervult voor de aanvraag slechts een bemiddelende rol en kan niet garanderen dat de aangevraagde domeinnaam of IP-adressen ook worden verleend. Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam of IP-adressen zijn de geldende regels en procedures van de instanties waar Fibety de aanvraag indient van toepassing. Die instanties beslissen over het al dan niet toekennen van de aanvragen.
18.2 Fibety zal slechts overgaan tot aanvraag van de domeinnaam of IP-adressen nadat zij de voorgeschreven documenten en de verschuldigde vergoedingen heeft ontvangen.
18.3 Domeinnamen en IP-adressen worden geregistreerd op naam van de klant.
18.4 De klant vrijwaart Fibety tegen iedere aanspraak van derden die verband houdt met de aanvraag en het gebruik van de domeinnaam.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 19. Telefoonnummers”]

Als Fibety een telefoonnummer ter beschikking stelt geldt het volgende.
19.1 Als de klant al een telefoonnummer voor een vaste verbinding in gebruik heeft bij het aangaan van de overeenkomst, kan hij bij fibety een verzoek indienen tot behoud van dat telefoonnummer. Fibety zal zo’n verzoek alleen in behandeling nemen als er geen belemmeringen zijn om het telefoonnummer te laten behouden. De klant dient in dat geval de procedure te volgen zoals die door Fibety is aangegeven. Fibety bemiddelt hierbij slechts ten behoeve van de klant; de overdracht van het telefoonnummer naar Fibety dient te worden uitgevoerd door de voormalige aanbieder van de klant.
19.2 Fibety kan een aan de klant in gebruik gegeven telefoonnummer wijzigen als dit om technische redenen noodzakelijk is of van overheidswege wordt bepaald.
19.3 Het in gebruik geven van het telefoonnummer wordt automatisch beëindigd bij beëindiging van de overeenkomst, tenzij de klant tijdig een verzoek bij zijn nieuwe aanbieder indient tot behoud van het telefoonnummer en er geen belemmeringen hiertoe aanwezig zijn.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 20. Programmatuur”]

Als Fibety Programmatuur ter beschikking stelt om een dienst te kunnen gebruiken of als onderdeel van een product of levert op basis van een overeenkomst geldt het volgende. Alle intellectuele eigendomsrechten van de programmatuur blijven onverkort berusten bij Fibety of de oorspronkelijke rechthebbende en worden op geen enkele wijze aan de klant overgedragen.
20.1 De klant verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de programmatuur te gebruiken – als dat van toepassing is uitsluitend voor de dienst of zaak- zoals bepaald in eventuele bijbehorende licentievoorwaarden. De klant is verplicht om alle bepalingen in de desbetreffende licentievoorwaarden na te leven. Als er geen specifieke voorwaarden zijn gesteld gelden in ieder geval de artikelen 20.3 en 20.4 en wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, de broncode van de Programmatuur niet aan de Klant ter beschikking gesteld.
20.2 Fibety kan de klant over het gebruik van de programmatuur nadere, de klant bindende, instructies geven. Daarnaast is het de klant, behalve bij voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibety , niet toegestaan de programmatuur:
a. Geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen anders dan door deze te laden op zijn PC of, als dat van toepassing is, de voor de dienst gebruikte randapparatuur;
b. Voor zover van toepassing, voor andere doeleinden dan voor het gebruik van de dienst te gebruiken;
c. Te wijzigen, aan te vullen of om te zetten in brontaal;
d. Aan derden ter beschikking te stellen.
20.3 Fibety garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of foutloos zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Fibety sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

PRODUCTEN
20.4 Koop
a. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing als Fibety product levert op grond van een overeenkomst.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 21. Levering”]

21.1 Tenzij anders is overeengekomen, gebeurt de levering via postbezorging.
21.2 De klant is verplicht een product af te nemen op het moment waarop deze voor hem ter beschikking staat.
21.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal de product worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant. Voor de product dan aan hem wordt afgeleverd kan Fibety opslagkosten in rekening brengen.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 22. Technische eisen”]

22.1 Indien de product buiten Nederland wordt gebruikt is Fibety er niet voor verantwoordelijk of de product voldoet aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen in het land waar de product zal worden gebruikt.
22.2 Fibety garandeert niet dat de product geschikt is voor gebruik van diensten van andere aanbieders of op een netwerk waar Fibety geen diensten aanbiedt.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 23. Garantie”]

23.1 Voor de door Fibety geleverde product geldt de fabrieksgarantie gedurende de periode en onder de voorwaarden zoals die door de producent van de desbetreffende product zijn opgegeven.
23.2 Als de producent geen opgave zoals bedoeld in artikel 23.1 heeft gedaan geldt de garantie voor een periode van zes maanden, onder de volgende voorwaarden.
23.3 Indien een gebrek aan een geleverde product, dat onder de garantie valt, binnen de garantieperiode aan Fibety wordt gemeld, dan zal Fibety indien mogelijk zorgdragen voor herstel door de fabrikant. Als dit niet mogelijk is kan Fibety , naar keuze van Fibety en uitsluitend ten behoeve van de klant die niet handelt voor bedrijfs- of beroepsdoeleinden, de betreffende zaak vervangen of terugnemen tegen creditering van de koopprijs, tenzij de aard van het gebrek dit niet rechtvaardigt. Iedere andere of verdere garantie is uitgesloten. Fibety kan, in bepaalde gevallen en als de klant dit wenst, direct na de melding van een gebrek een vervangende product ter beschikking stellen.
23.4 De product dient bij Fibety in de winkel of voldoende gefrankeerd en met vermelding van naam en adres van de klant via de post te worden aangeboden. De product dient deugdelijk verpakt verzonden te worden, zo mogelijk in de onbeschadigde oorspronkelijke verpakking. Beschadigingen die het gevolg zijn van de verzending vallen niet onder de garantie.
23.5 De garantie vervalt als het type- of serienummer van een product is verwijderd of gewijzigd en ook als anderen dan Fibety of door Fibety aangewezen derden reparaties of werkzaamheden aan de product hebben uitgevoerd.
23.6 De garantie geldt niet indien een gebrek geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door niet-inachtneming van bedienings- of onderhoudsvoorschriften, door normale slijtage, door onoordeelkundig of niet voorzien gebruik of door niet aan Fibety of de fabrikant toe te rekenen oorzaken.
23.7 Fibety garandeert niet dat de product geschikt is voor het doel waarvoor de klant de product aanschaft. Fibety heeft de klant naar beste weten geïnformeerd over de gebruiksmogelijkheden van de product.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 24. Klachttermijnen”]

24.1 De klant dient de gekochte product bij levering te onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of de gekochte product aan de overeenkomst beantwoordt.
24.2 Als de klant een tekortkoming constateert dan dient hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering te melden aan Fibety.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 25. Eigendomsvoorbehoud”]

25.1 Fibety blijft eigenaar van de verkochte product tot het moment dat de koopprijs volledig zal zijn voldaan.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 26. Installatie”]

26.1 Alleen als dit is overeengekomen zal Fibety de gekochte product (laten) installeren.
26.2 De klant zal in dat geval een geschikte installatieplaats beschikbaar stellen en zorgen voor de noodzakelijke bekabeling, een geschikte aansluiting op het elektriciteitsnet en geschikte elektronische communicatiefaciliteiten. B. Huur of bruikleen Onderstaande bepalingen zijn van toepassing als Fibety Randapparatuur ter beschikking stelt op grond van huur of bruikleen.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 27. Terbeschikkingstelling Randapparatuur”]

27.1 Fibety stelt de randapparatuur ter beschikking voor eigen gebruik door de klant van de dienst en voor de duur van de overeenkomst, tenzij dit in aanvullende voorwaarden of actievoorwaarden anders is bepaald.
27.2 De randapparatuur dient zich te allen tijde op het door de klant opgegeven adres te bevinden en mag slechts in geval van verhuizing met toestemming van Fibety conform artikel 14.9 worden verplaatst.
27.3 De klant zal de randapparatuur als een goed huisvader beheren en niet aan derden ter beschikking stellen.
27.4 Bij in gebreke zijn met teruggave van de randapparatuur op grond van artikel 5.5 is de klant gehouden de vervangingswaarde, waarvan de hoogte door Fibety is bepaald, te vergoeden. In plaats daarvan kan Fibety tevens in rechte teruggave van de randapparatuur vorderen met veroordeling tot betaling van een dwangsom. Fibety kan nadere voorwaarden stellen.
27.5 Fibety kan de randapparatuur of onderdelen daarvan vervangen, werkzaamheden aan de randapparatuur uitvoeren of daaraan voorzieningen treffen. De klant dient Fibety of door Fibety aangewezen personen of instanties hiervoor de gelegenheid te geven. De klant is verplicht aanwijzingen van Fibety ter voorkoming of opheffing van storingen in de werking van de randapparatuur op te volgen.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 28. Eigendom en risico”]

28.1 De eigendom van de randapparatuur is te allen tijde voorbehouden; de randapparatuur wordt niet het eigendom van de klant. De klant draagt het risico van verlies, diefstal, verduistering, vermissing, andere vormen van verdwijning of beschadiging. Fibety kan een waarborgsom van de klant verlangen en alle vorderingen die Fibety op de klant heeft vanwege de overeenkomst hiermee verrekenen. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 29. Verplichtingen Klant”]

29.1 Het is verboden om de randapparatuur voor reparatiedoeleinden of andere doeleinden aan anderen dan Fibety en door Fibety aangewezen personen of instanties in handen te geven. Tevens is het verboden dat de klant of derden, behalve op verzoek van Fibety , technische handelingen aan de randapparatuur uitvoeren of veranderingen in de randapparatuur aanbrengen. De kosten voor omwisseling zijn, tenzij dit anders is bepaald, voor rekening van de klant. Als een defect door de klant is veroorzaakt of als er veranderingen aan de randapparatuur zijn aangebracht zonder toestemming van Fibety , zijn de kosten voor reparatie voor de klant. Als het bedoelde defect of de veranderingen het gevolg hebben dat de reparatiekosten naar het oordeel van Fibety de door Fibety vastgestelde vervangingswaarde van de randapparatuur overschrijden, dan is de klant gehouden die vervangingswaarde aan Fibety te voldoen.
29.2 Bij diefstal, verduistering, vermissing of ongeoorloofd uit handen geven, of bij verlies of beschadiging van de randapparatuur door welke oorzaak dan ook, onder andere ten gevolge van brand of blikseminslag, dient de klant dit feit binnen vijf dagen na vaststelling aan Fibety te melden. In dat geval zijn de eventuele kosten van herplaatsing voor rekening van de klant, die bovendien de door Fibety vastgestelde vervangingswaarde van de randapparatuur aan Fibety dient te voldoen. Betaling van de vervangingswaarde laat onverlet de verplichting tot teruggave van de randapparatuur door de klant indien en zodra dit mogelijk is.
29.3 Bij (het vermoeden van) een strafbaar feit met betrekking tot de randapparatuur, waaronder diefstal, verduistering, ongeoorloofd uit handen geven, heling en vermissing, is de klant verplicht om binnen 24 uur na vaststelling aangifte te doen bij de politie. Een bewijs van deze aangifte moet worden meegezonden met de in artikel 29.2 genoemde melding aan Fibety.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 30. Verantwoordelijkheid Fibety”]

30.1 Fibety is uitsluitend verantwoordelijk voor de goede werking van de Randapparatuur zelf en draagt geen verantwoordelijkheid voor de goede werking van andere Randapparatuur in samenhang waarmede de Randapparatuur wordt gebruikt. Als Fibety de Randapparatuur niet alleen heeft geleverd, maar ook voor de Klant heeft geïnstalleerd en aangesloten, is Fibety bovendien verantwoordelijk voor de goede installatie en aansluiting van de Randapparatuur. Elke andere aansprakelijkheid van Fibety is uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Fibety is in alle gevallen beperkt tot herstel of vervanging van de Randapparatuur, dan wel het opnieuw uitvoeren van de installatie of aansluiting, terwijl de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van ander dan normaal gebruik dat de Klant van de Randapparatuur maakt in alle gevallen geheel is uitgesloten.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 31. Levering Netwerkaansluitpunt”]

Netwerkaansluitpunt
31.1 De Klant dient te beschikken over een werkend Netwerkaansluitpunt op zijn perceel dat geschikt is voor de Dienst. Als de Klant nog niet over een Netwerkaansluitpunt beschikt, kan hij installatie daarvan aanvragen bij Fibety. Fibety zal aangeven of er technische mogelijkheden zijn om een Netwerkaansluitpunt te installeren. De kosten van de aanleg van een Netwerkaansluitpunt zijn vermeld in de Specificatie.
31.2 Het Netwerkaansluitpunt wordt aangelegd ten behoeve van het perceel dat in gebruik is bij de aanvrager. Als de aanvrager geen eigenaar is van het aan te sluiten perceel, staat hij er voor in dat de eigenaar instemt met aanleg van de installatie.
31.3 De Klant is gerechtigd het Netwerkaansluitpunt te gebruiken ten behoeve van de Dienst voor de duur van de Overeenkomst. Bij het einde van de Overeenkomst vervalt het recht op gebruik automatisch.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 32. Aanleg en instandhouding van het Netwerkaansluitpunt”]

32.1 Bij de aanleg van het Netwerkaansluitpunt houdt Fibety zo veel mogelijk rekening met de wensen van de Klant.
32.2 Bij aanleg en onderhoud van het Netwerkaansluitpunt voorkomt Fibety zo veel mogelijk dat de Klant hiervan hinder ondervindt.
32.3 Fibety kan de werking van het Netwerkaansluitpunt tijdelijk (doen) onderbreken voor het plegen van onderhoud. Fibety zal een dergelijke onderbreking zo mogelijk vooraf aankondigen. De Klant heeft recht op restitutie van een evenredig deel van de vergoeding voor de Dienst als de onderbreking langer dan 48 uur aaneengesloten duurt. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.
32.4 De Klant verleent desgevraagd Fibety of door Fibety aangewezen personen toegang tot zijn het perceel om werkzaamheden aan het Netwerkaansluitpunt uit te voeren. Als dat nodig is staat de Klant toe dat in, op of aan het Netwerkaansluitpunt binnen zijn perceel ten behoeve van andere aansluitingen voorzieningen zoals kabels, Randapparatuur en de eventueel daarvoor benodigde kasten worden gelegd, geplaatst of gehouden. Als de Klant geen eigenaar is van het perceel, staat hij er voor in dat de eigenaar toestemt.
32.5 Na beëindiging van de Overeenkomst kan Fibety het Netwerkaansluitpunt en de in artikel 32.4 genoemde voorzieningen binnen het perceel verwijderen. De Klant met wie de Overeenkomst was gesloten dient Fibety hiertoe in de gelegenheid te stellen. Dit geldt ook bij beëindiging van enige overeenkomst van Fibety met een derde waarbij gebruik gemaakt wordt van voorzieningen in, op of aan het Netwerkaansluitpunt bij de Klant.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 33. Gebruik van het Netwerkaansluitpunt”]

33.1 De Klant zal bij het gebruik van het Netwerkaansluitpunt geen storingen veroorzaken in het gebruik van Diensten door anderen.
33.2 Het is de Klant niet toegestaan anderen dan Fibety of door Fibety aangewezen personen werkzaamheden aan het Netwerkaansluitpunt of bijbehorende voorzieningen te laten uitvoeren. Het is de Klant wel toegestaan zelf kabels en Randapparatuur te plaatsen vanaf het Netwerkaansluitpunt.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 34. Programmapakket”]

Levering van programma’s
34.1 Fibety biedt de Programma’s die zijn opgenomen in de Specificatie en zoals die vervolgens door Fibety op de website worden gepubliceerd.
34.2 Fibety kan de programmalijst wijzigen en het aantal beschikbare Programma’s vergroten of verkleinen. Indien het een wijziging of verkleining van de beschikbare Programma’s betreft maakt Fibety deze indien mogelijk tijdig van tevoren bekend. De artikelen 8.1 en 8.2 zijn hierbij van toepassing.
34.3 Het is de Klant niet toegestaan de Programma’s vast te leggen, te kopiëren, te verspreiden of aan derden ter beschikking te stellen, met uitzondering van de wettelijke toegestane kopie voor eigen gebruik.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 35. Storingen”]

35.1 Fibety heft storingen in de aanlevering van Programma’s, voor zover dat binnen haar vermogen ligt, zo spoedig mogelijk op.
35.2 Storingen in de aanlevering van Programma’s, veroorzaakt door FIBETY, geven de Klant recht op een evenredige restitutie van de vergoeding voor de betreffende Dienst of het onderdeel ervan indien de Klant als gevolg daarvan langer dan 48 uur aaneengesloten geen signaal heeft ontvangen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.
35.3 Overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte als de Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-of beroepsactiviteiten vallen en er sprake is van een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte als bedoeld in artikel 230g en verder, Boek 6 BW, geldt het bepaalde hieronder.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 36. Levering”]

36.1 Fibety zal zich inspannen om de Dienst of de Zaak te leveren binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij een andere termijn is bepaald. Als er geen andere termijn is bepaald en de levertijd de duur van 30 dagen overschrijdt kan de Klant Fibety een herinnering sturen, in gebreke stellen en verzoeken om alsnog te leveren binnen een redelijke termijn. Als Fibety vervolgens niet binnen de gestelde redelijke termijn levert is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

[/toggle][toggle color=”Default” title=”Artikel 37. Bedenktijd”]

37.1 De Klant heeft het recht om overeenkomstig artikel 230o Boek 6 BW de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen na de ontvangst van een door Fibety geleverde Zaak of nadat een Overeenkomst voor levering van een Dienst is gesloten. Als een Overeenkomst voor een Dienst en een Zaak is gesloten geldt als ingang van de termijn de ontvangst van de Zaak. Als een Zaak in meerdere leveringen geleverd wordt geldt als moment van levering voor de Zaak het moment van de laatste levering. Het recht geldt niet voor Randapparatuur die door Fibety in huur of in bruikleen wordt gegeven. Het recht geldt niet als de Overeenkomst op verzoek of met instemming van de Klant al geheel wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd of als de Klant afstand heeft gedaan van de bedenktijd. De klant dient het inroepen van de ontbinding tijdig aan Fibety te melden via het bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekte modelformulier of door vermelding van dezelfde informatie als op het formulier via de telefoon, e-mail of brief.
37.2 De Klant dient de geleverde Zaak in het in artikel 37.1 beschreven geval in de oorspronkelijke verpakking, voorzien van het originele verzenddocument, te retourneren binnen 14 dagen na de ontbinding en dient de kosten voor het retourneren van de Zaak zelf te voldoen. De verzending is voor risico van de klant.

[/toggle][/toggles]
Heeft u een vraag?